Przedmiot działalności

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w:

 1. Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Sposoby wykonywania zadań szkoły uwzględniają optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

W zakresie kształcenia szkoła w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i konkursów.
  • Realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  • Wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
 2. Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i konkursów.
 3. Zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, organizuje nauczanie indywidualne.

W zakresie działalności wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, szkoła w szczególności:

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych (w szczególności w statucie) stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 2. Realizuje cele określone w szkolnym programie wychowawczym.
 3. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej.
 4. Zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
 5. Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości.
 6. Kształtuje postawy patriotyczne.
 7. Upowszechnia wiedzę ekologiczną, wyrabia nawyki zgodnego współżycia ze środowiskiem naturalnym.
 8. Upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia.
 9. Wypracowuje i realizuje program profilaktyki będący przeciwdziałaniem dla zagrożeń społecznych.
 10. Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.
 11. Uczy dyscypliny i punktualności.
 12. Budzi szacunek do pracy poprzez zorganizowane działania na rzecz szkoły i środowiska.
 13. Rozpoznaje odpowiednio wcześnie niedostosowania społeczne i podejmuje właściwe działania wychowawcze, profilaktyczne, a wobec uczniów niedostosowanych – działania interwencyjne.
 14. Opracowuje strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze:

 1. Stwarza odpowiednie warunki w zakresie bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.
 2. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami.
 3. Organizuje pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
 4. Zapewnia opiekę uczniom klas I – VII zapisanym do świetlicy szkolnej, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2017 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Koczanowski
Ilość wyświetleń: 781
09 listopada 2017 12:48 (Marta Rytel) - Zmiana treści zakładki.
09 listopada 2017 12:45 (Marta Rytel) - Zmiana treści zakładki.
09 listopada 2017 12:45 (Marta Rytel) - Zmiana treści zakładki.